Όροι παροχής υπηρεσιών BLOSSOM

Η παροχή των υπηρεσιών της BLOSSOM διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς με τη συμμετοχή σας στα Προγράμματα και τη χρήση των υπηρεσιών μας συμφωνείτε, αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και συμφωνίες, δεσμεύεστε νομικά από αυτούς και συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BLOSSOM

1.1 Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BLOSSOM & HYPNOBIRTHING GREECE» (στο εξής και «BLOSSOM»), παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, ήπιας σωματικής δραστηριότητας και παρουσίασης τεχνικών υπνοθεραπείας (hypnobirthing) κατά την προγεννητική προετοιμασία από πιστοποιημένη προς τούτο εκπαιδεύτρια (στο εξής η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ), μέσω ομαδικών ή ατομικών συνεδριών, που λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ. Συγκεκριμένα έχει ετοιμάσει, πιστοποιηθεί και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

1.2 Προγράμματα προετοιμασίας τοκετού και γονεϊκότητας BLOSSOM (στο εξής και «Προγράμματα BLOSSOM»)

1.2.1 Προετοιμασία Lamaze «Γεννώ με εμπιστοσύνη»:
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προγεννητικής προετοιμασίας (στο εξής και το «Βασικό Πρόγραμμα») που στοχεύει στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης στην έμφυτη ικανότητα του γυναικείου σώματος να γεννά, στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης και στην εκμάθηση τρόπων διαχείρισης των έντονων αισθήσεων στον τοκετό. Ασκήσεις ρυθμικής αναπνοής, εναλλακτικές λύσεις στις πρακτικές ρουτίνας και ιατρικής παρέμβασης, τεχνικές για τη διαχείριση του πόνου και εργαλεία επικοινωνίας για τους φροντιστές που το ζευγάρι έχει επιλέξει να συνεργαστεί, είναι μερικά από αυτά που διδάσκονται στην προγεννητική προετοιμασία Lamaze.
Το Πρόγραμμα Lamaze αποτελείται από έξι (6) θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται σε αντίστοιχες συνεδρίες, ομαδικές ή ατομικές, που λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ.

1.2.2 Βασικό Πρόγραμμα «HYPNOBIRTHING GREECE»:
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προγεννητικής προετοιμασίας (στο εξής και το «Βασικό Πρόγραμμα»), το οποίο αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα hypnobirthing που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα και το μοναδικό Trauma-Informed hypnobirthing πρόγραμμα. Συνδυάζοντας στοιχεία από τις κορυφαίες μεθόδους The Leclaire Method® και KG Hypnobirthing, τη διδασκαλία Lamaze, την προσέγγιση Spinning Babies®, τη διαδικασία εστίασης Focusing αλλά και την εμπειρία της δημιουργού και εκπαιδεύτριας Ευτυχίας Τοπούζη σε αυτά, το προγεννητικό πρόγραμμα HypnoBirthing Greece καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των γυναικών που γεννούν στην Ελλάδα σήμερα και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές ύπνωσης και υπνοθεραπείας κατά τον τοκετό τους.
Το Βασικό Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται σε αντίστοιχες συνεδρίες, ομαδικές ή ατομικές, που λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ.

1.2.3 Spinning Babies® parent class:
Πρόκειται για μια μοναδική προσέγγιση για τις έγκυες γυναίκες η οποία πραγματοποιείται σε μια (1) ομαδική ή ατομική συνεδρία διάρκειας 3 ωρών, κατά την οποία παρουσιάζονται διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, τεχνικές, ασκήσεις και μικροκινήσεις που στόχο έχουν την σωματική ανακούφιση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συμβάλλουν στη βέλτιστη θέση του μωρού και προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία στον τοκετό.

2. ΑΜΟΙΒΗ –  ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ

2.1 Αμοιβή

2.1.1 Προετοιμασία Lamaze «Γεννώ με εμπιστοσύνη»: Το κόστος συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες είναι εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (120 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ). Το κόστος των ατομικών συνεδριών είναι τριακόσια ΕΥΡΩ (300 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ).

2.1.2 Βασικό Πρόγραμμα «HYPNOBIRTHING GREECE»: Το κόστος συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες είναι διακόσια ΕΥΡΩ (200 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ). Το κόστος των ατομικών συνεδριών είναι τριακόσια ΕΥΡΩ (300 €) πλέον ΦΠΑ (εφεξής ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ).

2.1.3 Spinning Babies® parent class: Το κόστος συμμετοχής για τη συνεδρία, είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό πλαίσιο, είναι εξήντα ΕΥΡΩ (60 €) πλέον ΦΠΑ.

2.2 Κράτηση θέσης
Η κράτηση θέσης σε ομάδα γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η καταβολή του συνόλου της ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ με την εγγραφή και πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας.
Η κράτηση θέσης για δια ζώσης κατ’ ιδίαν συνεδρίες γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η προκαταβολή ποσού ύψους 50% της Αμοιβής κάθε Προγράμματος/Υπηρεσίας. Η αποπληρωμή ολοκληρώνεται με την έναρξη των συνεδριών.
Η κράτηση θέσης για εξ αποστάσεως (διαδικτυακές) κατ’ ιδίαν συνεδρίες γίνεται μόνο σε συνέχεια επικοινωνίας με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και απαιτείται η καταβολή του συνόλου της Αμοιβής κάθε Προγράμματος/Υπηρεσίας με την εγγραφή και πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας.

2.3 Ακύρωση συμμετοχής
Η ΑΜΟΙΒΗ θα επιστραφεί έγκαιρα και πλήρως, εάν το μωρό σας γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της πρώτης συνεδρίας κάθε Προγράμματος ή στην πολύ απίθανη περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ.
Αυτές είναι οι μοναδικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται επιστροφή χρημάτων.

2.4 Αναβολή συνεδρίας
Σε περίπτωση αναβολής συνεδρίας με υπαιτιότητα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ (π.χ. λόγω τοκετού, ασθένειας κ.λπ.) συμφωνείται από κοινού νέα ημερομηνία κι ώρα διεξαγωγής.

2.5 Ακύρωση/τροποποιήσεις συνεδριών
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συνεδρία, ώρες συνεδριών, ημερομηνίες ή δημοσιευμένες τιμές πριν την κράτηση θέσης. Οι αλλαγές στις τιμές κάθε Προγράμματος, στις ώρες και στις ημερομηνίες θα ενημερωθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνεδρίας και κάθε κύκλος προετοιμασίας που έχει ήδη πληρωθεί πλήρως δεν θα υπόκειται σε καμία αύξηση των τιμών. 

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

3.1 Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους συμμετέχοντες των Προγραμμάτων BLOSSOM δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε συμμετέχοντος κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ και της BLOSSOM.

3.2 Η χρήση των τεχνικών που παρουσιάζονται στα Προγράμματα BLOSSOM δεν υποκαθιστά τη συμβουλή ή την παρουσία, κατά τη γέννηση ή οποιοδήποτε μέρος της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας, ενός ειδικευμένου ιατρού, μαιευτή/μαίας ή μαιευτήρα/γυναικολόγου. Δεν αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ούτε αποτελεί εναλλακτική λύση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης ή της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες έχετε σχετικά με τα Προγράμματα BLOSSOM και τη χρήση της μεθόδου Lamaze, hypnobirthing ή Spinning Babies, οι οποίες προκύπτουν από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να συζητηθούν από εσάς μαζί με τον επαγγελματία υγείας που έχει αναλάβει τη φροντίδα σας, ώστε να επιβεβαιώσει σε εσάς ή σε τρίτους την ασφάλεια ή την καταλληλόλητα κάθε Προγράμματος πριν το ξεκινήσετε.

3.3 Οι πληροφορίες που παρέχονται στα Προγράμματα BLOSSOM ή μέσω αυτών και οι υπηρεσίες μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης ιατρικής γνώμης ούτε αποτελεί υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, της διάγνωσης και της θεραπείας και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή/πελάτη. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιον λογαριασμό και με γνώση και αποδοχή ίδιου κινδύνου στις οποίες προβαίνει o συμμετέχων κάθε Προγράμματος BLOSSOM με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

3.4 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η BLOSSOM, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο συμμετέχων κάθε Προγράμματος BLOSSOM και αποδέκτης των υπηρεσιών μας. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνουμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στα Προγράμματα BLOSSOM ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

3.5 Η BLOSSOM και τα πρόσωπα που συμμετέχουν και εκπροσωπούν αυτήν δεν ευθύνονται για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική ή οιαδήποτε περαιτέρω, ζημία, ποινική ευθύνη ή αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία φυσική ή ηθική, βλάβη της υγείας, λανθασμένη χρήση των συνεδριών, των Προγραμμάτων BLOSSOM και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση των συνεδριών, των Προγραμμάτων BLOSSOM και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Η BLOSSOM διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) σχετικά με όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο στα Προγράμματα BLOSSOM όσο και στον ιστότοπο της BLOSSOM ή μέσω αυτού από τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικαστικού και ηχητικού υλικού και όσων ακόμη παρέχονται από εμάς και ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

4.2 Απαγορεύεται εν όλω ή έστω εν μέρει η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, μεταφόρτωση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου, παρασχεθέντος υλικού ως ανωτέρω και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της BLOSSOM και που λαμβάνετε μέσω της συμμετοχής στα Προγράμματα BLOSSOM για δική σας προσωπική χρήση χωρίς όμως να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας.

4.3 Ο εκάστοτε συμμετέχων συμφωνεί ρητώς να μην καταγράψει ηχητικά, οπτικά ή άλλως τα Προγράμματα BLOSSOM ή οποιοδήποτε τμήμα τους.

4.4 Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στα Προγράμματα BLOSSOM, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στα Προγράμματα BLOSSOM δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα Προγράμματα BLOSSOM υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.2 Η BLOSSOM, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεσμεύονται να προστατεύουν το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε εγγράφως συμπληρώνοντας την Φόρμα Εγγραφής στα Προγράμματα BLOSSOM ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας παραδώσουμε τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς για την καλύτερη από εμάς παροχή των υπηρεσιών μας.

5.3 Ως εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουμε ως αποδέκτες της παρούσας, με συνέπεια και ακρίβεια να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, αποκλειστικά προς εκπλήρωση των ρητά καθοριζόμενων σκοπών με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων κατά τον σκοπό που καθορίζεται εκ των προτέρων για την επεξεργασία.
Σκοποί της επεξεργασίας αυτής συνιστούν: η ολοκληρωμένη και προσήκουσα παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Συνεπώς, επεξεργαζόμαστε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μας. Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παράσχουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες.
Εάν αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους σε εμάς δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.

5.4 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς είναι αυστηρώς περιορισμένα, απολύτως αναγκαία, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του διαδικτυακού μας τόπου www.blossombirth.gr, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα, για το περιεχόμενο της οποίας Πολιτικής δηλώνετε ότι έχετε πλήρως ενημερωθεί προφορικώς αλλά και μέσω του ιστότοπού μας και παρέχετε την πλήρη και ολοσχερή συναίνεσή σας στο σύνολο αυτών των όρων.
Τα προσωπικά δεδομένα ενδεικτικώς είναι κατ’ ελάχιστο όριο τα παρακάτω: 1) Όνομα και επώνυμο πελάτη/συμμετέχοντος σε Πρόγραμμα BLOSSOM, 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό), 3) Διεύθυνση (Χώρα, Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ), 4) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 5) ΑΦΜ και ΔΟΥ 6) Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (ΠΗΤ).

5.5 Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία: Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών μας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μας και ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

6.1 Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών τροποποιούνται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και αποτελεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία αυτών, άπαντες οι όροι συνομολογούνται ουσιώδεις.

6.2 Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται και καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

6.3 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Pin It on Pinterest